Årsmöte-SBIF-19 mars 2018

Skicka sidan Skriv ut

Årsmöte - Sifferbo By Ideella Förening - 19 mars kl: 19.00 i Sifferbo Bystuga, källaren.

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Godkännande av dagordning

3. Godkännande av hur mötet har utlysts

4. Val av ordförande för mötet

5. Val av sekreterare för mötet

6. Val av rösträknare och justerare för dagens protokoll

7. Fastställande av närvaro och röstlängd

8. Godkännande av verksamhetsberättelse

9. Godkännande av den ekonomiansvariges verksamhet

10. Revisorernas berättelse

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Beslut om årsavgift

13. Val av ordförande för ett år

14. Val av övriga styrelseledamöter

15. Val av styrelseersättare och förslag på deltagare till kommittéer

16. Val av revisorer och ersättare

17. Val av valberedning och sammankallande

18. Val av firmatecknare

19. Ev. Inkomna skrivelser/ motioner/ ev. övriga ärenden

20. Mötet avslutas

MOTIONER

Medlemmar av föreningen har rätt att inkomma med motioner.

För att kunna behandlas av stämman, skall dessa ha inkommit till styrelsen 10 dagar före ordinarie stämma.

 

Vädret i Sifferbo