Årsmöte - Sifferbo By Ideella Förening 20/3 19.00

Skicka sidan Skriv ut

Årsmöte - Sifferbo By Ideella Förening - 20 mars kl: 19.00 i Sifferbo Bystuga, källaren.

Dagordning
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Godkännande av hur mötet har utlysts
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av rösträknare och justerare för dagens protokoll
7. Fastställande av närvaro och röstlängd
8. Godkännande av verksamhetsberättelse
9. Godkännande av den ekonomiansvariges verksamhet
10. Revisorernas berättelse
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om årsavgift
13. Val av ordförande för ett år
14. Val av övriga styrelseledamöter
15. Val av styrelseersättare och förslag på deltagare till kommittéer
16. Val av revisorer och ersättare
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Val av firmatecknare
19. Ev. Inkomna skrivelser/ motioner/ ev. övriga ärenden
20. Mötet avslutas

MOTIONER
Medlemmar av föreningen har rätt att inkomma med motioner.
För att kunna behandlas av stämman, skall dessa ha inkommit till styrelsen 10 dagar före ordinarie stämma.

 

Vädret i Sifferbo