Extra årsmöte 18/5 kl: 18.30

Skicka sidan Skriv ut

Extra årsmöte för Sifferbo By Ideella Förening

18 maj kl: 18.30 i Bystugans källare.

* Mötets öppnande
* Godkännande av kallelse och dagordning
* Val av ordförande för mötet
* Val av sekreterare för mötet
* Val av två justeringsmän för protokollet, tillika rösträknare.
* Revisorernas genomgång av ekonomin för 2015 samt ansvarsfrihet.
* Övrigt 
- Fyllnadsval av ordförande och sammankallande i driftkommittén
- Information om ny valberedning
* Mötet avslutas

 

Vädret i Sifferbo