Vägföreningen

Skicka sidan Skriv ut
Artikelindex
Vägföreningen
Styrelse
Mötesprotokoll
Regler
Verksamhet
Alla sidor

Vägföreningar
Med vägförening menas en förening som har tillkommit genom en lantmäteriförrättning enligt lagen om enskilda vägar (vägar i tätare bebyggelse).
Kostnader för väghållning m.m. som inte täcks av bidrag från staten och kommunen fördelas på vägföreningens medlemmar.
Kostnadsfördelning sker efter de deltagande fastigheternas andelstal. De nya reglerna innebär att en fastighets andelstal i stället
ska grundas på fastighetens användning av vägen (eller vägsystemet). Man utgår därvid ifrån den verksamhet som finns på fastigheten
- t.ex. permanentboende, fritidsboende, verkstad, affär, skola. Vägföreningarna är således samfällighetsföreningar i lagens mening, men behöver enligt övergångsbestämmelserna inte byta namn.
Vägavgiften är obligatorisk för alla hushåll i byn kommer faktureras under juni månad.

Nyheter för vägföreningar
• Om en omprövningsförrättning gjorts, får under vissa förutsättningar styrelsen själv besluta om ändring av en fastighets andelstal till följd av ändrat användningssätt. Ändringen görs i enlighet med de regler som anges i förrättningsbeslutet. Styrelsen anmäler ändringen till Lantmäteriet för registrering och underrättar fastighetsägaren.
• Om en fastighet tillfälligt använder vägnätet mer än vad andelstalet baserats på, är ägaren skyldig att ersätta vägföreningen för dess merkostnader.
• En vägförenings medlemmar kan - om det är av väsentlig betydelse - ges rätt att trafikera en väg som ingår i en annan gemensamhetsanläggning. En slitageersättning ska i så fall betalas.
• En vägförening kan vända sig till Trafikverket för beslut om vissa trafiksäkerhetsfrågor.


Styrelse 2018/2019

Styrelseroll Namn Hemnummer Mobilnummer Mailadress
Ordförande Magnus Nordby 0243-23 00 65 0725-33 50 41 Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
Sekreterare Rullande i styrelsen
Kassör Cecilia Löfgren Nordby 0243-23 00 65 070-216 44 03 Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
Ledamot Per-Arne Dahlin 0243-23 01 01 070-588 08 67 Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
Ledamot Agneta Löfgren 0243-23 02 10 070-594 50 25 Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
Ledamot Hans Alm 0243-189 25 070-286 81 17 Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den


Suppleant Mats Johansson 0243-23 02 65 070-633 54 43 Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
Suppleant Anders Hammar 0243-23 03 09 070-724 57 86 Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
Suppleant Robin Jonsson

 

073-628 84 07 Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Mötesprotokoll

Klicka här för att läsa mötesprotokoll från föreningarna »


Regler

Vägsäkerhet

Eftersom det sommartid är mycket liv och rörelse i Sifferbo är det viktigt att vi tänker på trafiksäkerheten. Detta kan vi bybor på ett enkelt sätt bidra med. Här följer några enkla råd som medför att vi får säkra vägar i byn.

Utfart mot gatan

Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel.
Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan och 10 m vid korsningar.
Träd och buskar inte växer i diken och på så sätt når ut över vägbanan, fri höjd över körbana skall vara >4,6 meter.
Parkering på vägar


Vidare så måste vi också tänka på att ej parkera bilar, husvagnar eller släpvagnar på våra vägar som kan medföra problem för räddningstjänst att ta sig fram eller bara skapa osämja grannar emellan.


Gatubelysning


Träd som hindrar ljuset från gatubelysningen skall kapas bort av den som äger fastigheten/marken där trädet står.

 

 

 


 

Låna ishockeyplanen i Sifferbo under sommaren

Om någon vill låna ishockeyplanen för någon sommaraktivitet som tex: Volleyboll, Badminton, Boule, Hästhoppning,

Hundaktiviteter eller nåt annat skoj... Enda kravet för utlåningen är att man lämnar planen i krattat & städat skick!

Boka planen genom att kontakta Magnus på 0243-23 00 65


För bättre vägsäkerhet i Sifferbo…

Eftersom det är mycket liv och rörelse i Sifferbo är det viktigt att vi tänker på hastighetsbegränsningen.

Numera är Sifferbo klassat som tättbebyggt område och 40 km/h gäller. På flera platser i byn finns däremot

blå skyltar med max 30 km/h och vi vädjar till alla att följa dessa. Vi har den senaste tiden fått in några klagomål på bybor som

kör alldeles för fort så vi uppmanar ALLA att hålla den hastigheten som gäller!!!


 

 

 

Vädret i Sifferbo