Regler Vägföreningen

Vägsäkerhet i Sifferbo ~ Eftersom det sommartid är mycket liv och rörelse i Sifferbo är det viktigt att vi tänker på trafiksäkerheten. Detta kan vi bybor på ett enkelt sätt bidra med. Här följer några enkla råd som medför att vi får säkra vägar i byn:

Utfart mot gatan – Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. 10 x 10 meter fri sikt i en korsning och fri sikten minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Uthängande träd & grenar måste gallras – Sifferbo Vägförening har gjort en inventering gällande träd och buskar som når ut över vägbanan. Vissa fastighetsägare kommer få i uppgift att gallra och såga bort grenar eller sly. Fri höjd över körbana skall vara >4,6 meter. Markägare skall själv ombesörja att inga gatulampor skyms av växtlighet.

     

Parkering längs byvägarna
Vi måste tänka på att ej parkera bilar, husvagnar eller släpvagnar på våra vägar som kan medföra problem för räddningstjänst att ta sig fram eller bara skapa osämja grannar emellan.

Hästkit & Hundskit
En liten påminnelse nu när våren och sommaren kommer ~ Såväl hästskit som hundskit skall plockas upp längs byns vägar och diken! Byn har ett flertal hundlatriner utplacerade.

För bättre vägsäkerhet i Sifferbo…blå skyltar med max 30 km/h
Eftersom det är mycket liv och rörelse i Sifferbo är det viktigt att vi tänker på hastighetsbegränsningen. Numera är Sifferbo klassat som tättbebyggt område och 40 km/h gäller. På flera platser i byn finns däremot blå skyltar med max 30 km/h och vi vädjar till alla att följa dessa. Vi har den senaste tiden fått in några klagomål på bybor som kör alldeles för fort så vi uppmanar ALLA att hålla den hastigheten som gäller!