Ombyggnation E16/RV70

Trafikverkets förslag på möte 2018-09-13, Gimsbärke bystuga
.

Trafikverkets förslag, 2019-04-16

Senaste förslaget blir en förflyttning av den befintliga korsningen för att förbättra sikten och anlägga en gång- och cykelport i det läget som dagens korsning är i för att säkert kunna förflytta sig till busshållplatser och möjliggöra åtkomst till älvområdet. Det finns flera skäl till att vi inte föreslår en trafikplats vilket bland annat har att göra med mängden trafik i korsningen samt att terrängen kring området skulle göra att ingreppen blir mycket omfattande då en trafikplats tar stor plats.

Trafikverkets förslag, 2020-03-25
Nu finns nya dokument/handlingar publicerade på Trafikverkets Hemsida gällande planerna kring ombyggnad av RV70/E16. (Sifferbo tillhör etapp 3)

Dokument Rv70/E16

En film från Trafikverket som visar den tilltänkta ombyggnaden av RV70/E16.

Film, etapp 3 – Rv70/E16