Sifferbo Vägförening

Vägföreningar
Med vägförening menas en förening som har tillkommit genom en lantmäteriförrättning enligt lagen om enskilda vägar (vägar i tätare bebyggelse).
Kostnader för väghållning m.m. som inte täcks av bidrag från staten och kommunen fördelas på vägföreningens medlemmar. 
Kostnadsfördelning sker efter de deltagande fastigheternas andelstal. De nya reglerna innebär att en fastighets andelstal i stället 
ska grundas på fastighetens användning av vägen (eller vägsystemet). Man utgår därvid ifrån den verksamhet som finns på fastigheten 
– t.ex. permanentboende, fritidsboende, verkstad, affär, skola. Vägföreningarna är således samfällighetsföreningar i lagens mening, men behöver enligt övergångsbestämmelserna inte byta namn.
Vägavgiften är obligatorisk för alla hushåll i byn kommer faktureras under juni månad.

Nyheter för vägföreningar
• Om en omprövningsförrättning gjorts, får under vissa förutsättningar styrelsen själv besluta om ändring av en fastighets andelstal till följd av ändrat användningssätt. Ändringen görs i enlighet med de regler som anges i förrättningsbeslutet. Styrelsen anmäler ändringen till Lantmäteriet för registrering och underrättar fastighetsägaren. 
• Om en fastighet tillfälligt använder vägnätet mer än vad andelstalet baserats på, är ägaren skyldig att ersätta vägföreningen för dess merkostnader. 
• En vägförenings medlemmar kan – om det är av väsentlig betydelse – ges rätt att trafikera en väg som ingår i en annan gemensamhetsanläggning. En slitageersättning ska i så fall betalas. 
• En vägförening kan vända sig till Trafikverket för beslut om vissa trafiksäkerhetsfrågor.